Disclaimer en Privacybeleid

Sant’Egidio België hecht een groot belang aan uw privacy en een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Daarbij respecteren wij steeds de eisen uit de privacywetgeving, in het bijzonder de Privacywet van 1992 die sinds 25 mei 2018 werd vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR). Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over het verwerken van uw persoonsgegevens. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de bescherming van persoonsgegevens door Sant’Egidio in België kan u steeds contact opnemen via de kanalen vermeld in titel 10 van deze privacyverklaring.

Op deze pagina kan u alvast alle informatie terugvinden betreffende het privacybeleid van de Gemeenschap van Sant’Egidio, hierna verkort “Sant’Egidio België” genoemd.

Als in de onderstaande verklaring wordt gesproken over Sant’Egidio België worden hieronder de volgende verenigingen begrepen:

 • Vereniging voor Solidariteit vzw, Lombardenstraat 28, 2000 Antwerpen, RPR 0433.665.224
 • Fédération Européenne des Communautés de Sant’Egidio aisbl, Rijkeklarenstraat 26, 1000 Brussel, RPR 0446.801.695
 • Vriendschap zonder Grenzen vzw, Lombardenstraat 28, 2000 Antwerpen, RPR 0862.395.722
 • Solidarités au Pluriel asbl, Place Saint-Barthélemy 8, 4000 Liège, RPR 0872.792.835
 • Viva Africa vzw, Rijkeklarenstraat 26, 1000 Brussel, 0476.154.291
 • Vrienden van Betlehem vzw, Lombardenstraat 28, 2000 Antwerpen, RPR 0470.283.021
 • Sant’Egidio Private Stichting, Rijkeklarenstraat 26, 1000 Brussel, RPR 0880.097.133

AANVAARDING VOORWAARDEN

Op de toegang tot en het gebruik van de website www.santegidio.be zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Door het raadplegen van deze website en/of het downloaden van documenten van deze website en/of het gebruik van de er uit
verkregen gegevens wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

De voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de website www.santegidio.be kunnen op ieder moment en zonder kennisgeving
door de beheerder worden gewijzigd.

Uit de toegang tot en het gebruik, waaronder steeds eveneens de interpretatie wordt begrepen, van deze website, met inbegrip
van de eruit verkregen gegevens, kan geen enkel recht worden ontleend.

Alle informatie op deze site is van algemene aard en niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, zodat
deze ook niet kan worden aangezien als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan.
Om een specifiek of een persoonlijk advies te verkrijgen, dient steeds de bevoegde dienst te worden geraadpleegd.

De op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten kunnen niet worden beschouwd als authentieke overname
van de officieel aangenomen teksten. De publicatie van officiële teksten (wetteksten, decreten, reglementen…) op deze
website heeft geen officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert
de gedrukte tekst, tenzij anders aangegeven. Ondanks alle inspanningen kan Sant’Egidio België niet garanderen dat de
informatie op deze website actueel, juist en volledig is.

De Gemeenschap van Sant’Egidio in België (hierna verkort: Sant’Egidio België) is niet verantwoordelijk voor de informatie
op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of
onvolledigheid van de gegevens op deze website. De meerderheid van de documenten en multimediasequenties op deze website
bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere rechtspersonen. De relevantie, de actualiteit, de
juistheid en de volledigheid van dit externe informatiemateriaal kan evenmin door Sant’Egidio België gegarandeerd worden
en Sant’Egidio België kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele irrelevantie,
onjuistheid of onvolledigheid van het bedoelde externe informatiemateriaal. Aan de gegevens op deze website kunnen geen
rechten ontleend worden.

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties,
en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Sant’Egidio België beschikt dan over geen
enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over
de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks
naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan.
De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Sant’Egidio België aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid
voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe
websites en hun inhoud.

De website maakt geen gebruik van zogenaamde ‘cookies’.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

U hebt het recht om de teksten en afbeeldingen op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en
te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht
en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten en afbeeldingen waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden
vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, meetdata, metagegevens
e.d.) is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact
opnemen met de beheerder van de website of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina’s.

Sant’Egidio België behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Sant’Egidio België hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via
de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld
in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Sant’Egidio België geeft u daarbij de volgende garanties :

 • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de
  door u gewenste dienstverlening on line te realiseren;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling;
 • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend;
 • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om
  onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met Sant’Egidio
  België via actualisatie@santegidio.be.

Als eigenaar van uw persoonsgegevens heeft u steeds het recht op:

– Het intrekken van de door u verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens

– Een verzoek tot toegang tot uw persoonsgegevens

– Een verzoek tot rectificatie van uw persoonsgegevens

– Een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

– Een verzoek tot gegevensoverdracht (dit betekent dat u verzoekt om uw gegevens over te dragen naar een andere organisatie in een machine leesbaar standaardformaat)

– Een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

Alle verzoeken voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan u bezorgen via de kanalen die worden vermeld in titel 10 van deze privacyverklaring.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Als u samen met ons niet tot een oplossing komt dan heeftt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen bekend onder de naam ‘Privacycommissie’). 

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Sant’Egidio in België doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan. We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en verzekeren op zo’n manier de bescherming van uw rechten. Onze informatieveiligheidsconsulent en functionaris voor gegevensbescherming zorgen ervoor dat deze maatregelen regelmatig worden opgevolgd en aangepast waar nodig.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming :

        Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

        Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

        commission@privacycommission.be

Contactgegevens van Sant’Egidio België en van de Functionaris voor Gegevensbescherming

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Sant’Egidio België

Kammenstraat 51, 2000 Antwerpen

+32 3 229 04 10

info@santegidio.be

 

Contactgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming

Dhr. Johan Beuckelaers

Kammenstraat 51, 2000 Antwerpen

+32 229 04 28

Johan.Beuckelaers@santegidio.be

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de publicatie ervan van kracht. We moedigen u daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen op onze website, zodat u op de hoogte blijft van veranderingen. Belangrijke wijzigingen zullen worden meegedeeld door kennisgeving via een e-mailbericht.

AFWIJZING AANSPRAKELIJKHEID

Ondanks de voortdurende inspanningen om onderbrekingen van technische aard zoveel mogelijk te voorkomen en om de informatie
zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, kan geen enkele garantie worden gegeven voor
het foutloos en ononderbroken functioneren van de website www.santegidio.be, noch voor de afwezigheid van tekortkomingen
van de eruit verkregen gegevens.

Iedere aansprakelijkheid voortvloeiende uit of verband houdende met deze website, zowel de software als de gegevens, wordt
afgewezen.

Iedere aansprakelijkheid voor het tijdelijk dan wel permanent, geheel of gedeeltelijk, niet beschikbaar zijn van deze website
en de eruit verkregen gegevens wordt afgewezen, evenals elke aansprakelijkheid voor rechtstreekse of niet-rechtstreekse
schade die ontstaat uit het gebruik van deze website, inbegrepen het downloaden, en de erdoor verkregen gegevens, met
inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens
op uw computersysteem of van uw apparatuur, programmatuur of andere, wordt afgewezen.

Verwijzingen of verbindingen naar andere websites of bronnen die niet in eigendom zijn van de beheerder van de website www.santegidio.be,
zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website; de beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor het gebruik van deze websites of bronnen, noch voor de eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud
van die andere websites of bronnen en het gebruik en/of de interpretatie daarvan.

BEWIJS EN TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht
bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement
Antwerpen bevoegd.

CONTACT

Indien u onjuistheden of ander tekortkomingen op deze website vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van deze
site.

DISCLAIMER

Copyright © 2018 Sant’Egidio België, Lombardenstraat 28, 2000 Antwerpen, België, tel. 03 229 04 10, e-mail : info@santegidio.be,
www.santegidio.be